Match Result
1.55 Rosenborg BK 4.40 Draw 5.65 Kristiansund BK
Double Chance
1.16 Rosenborg BK or Draw 1.22 Rosenborg BK or Kristiansund BK 2.41 Draw or Kristiansund BK
Under/Over
1.18 Over 1.5 4.33 Under 1.5
Under/Over
1.02 Over 0.5 15.75 Under 0.5
Under/Over
7.15 Over 5.5 1.06 Under 5.5
Under/Over
4.17 Over 4.5 1.19 Under 4.5
Under/Over
2.43 Over 3.5 1.49 Under 3.5
Under/Over
1.59 Over 2.5 2.22 Under 2.5
Correct Score
8.20 1 - 0 35.00 0 - 2
17.00 1 - 2 101.00 0 - 3
50.00 1 - 3 50.00 2 - 3
101.00 0 - 4 101.00 1 - 4
101.00 2 - 4 101.00 3 - 4
101.00 4 - 3 101.00 4 - 4
17.00 0 - 1 70.00 3 - 3
7.80 2 - 0 8.00 2 - 1
11.00 3 - 0 11.00 3 - 1
23.00 3 - 2 21.00 4 - 0
21.00 4 - 1 45.00 4 - 2
16.00 0 - 0 7.80 1 - 1
15.00 2 - 2 12.00 Other
Handicap
4.25 Rosenborg BK -2 4.52 Draw (Rosenborg BK -2) 1.53 Kristiansund BK +2
Handicap
1.02 Rosenborg BK +2 10.25 Draw (Rosenborg BK +2) 28.00 Kristiansund BK -2
Handicap
2.32 Rosenborg BK -1 3.78 Draw (Rosenborg BK -1) 2.41 Kristiansund BK +1
Draw no Bet
1.20 Rosenborg BK 4.00 Kristiansund BK
Half Time / Full Time
2.24 Rosenborg BK / Rosenborg BK 4.55 Draw / Rosenborg BK
25.00 Kristiansund BK / Rosenborg BK 18.00 Rosenborg BK / Draw
7.05 Draw / Draw 18.75 Kristiansund BK / Draw
62.00 Rosenborg BK / Kristiansund BK 13.25 Draw / Kristiansund BK
9.75 Kristiansund BK / Kristiansund BK
Handicap
1.16 Rosenborg BK +1 6.70 Draw (Rosenborg BK +1) 12.75 Kristiansund BK -1