نتیجه مسابقه
2.66 Atletico Madrid 2.93 Draw 2.84 Juventus
شانس دوبرابر
1.40 Atletico Madrid or Draw 1.38 Atletico Madrid or Juventus 1.44 Draw or Juventus
بالا/پایین
1.10 Over 0.5 8.45 Over 4.5
1.16 Under 3.5 4.58 Over 3.5
1.48 Under 2.5 2.48 Over 2.5
2.48 Under 1.5 1.48 Over 1.5
7.10 Under 0.5 1.04 Under 4.5
هندیکپ
1.40 Atletico Madrid +1 8.25 Draw (Atletico Madrid -2)
18.00 Atletico Madrid -2 20.50 Juventus -2
8.95 Draw (Atletico Madrid +2) 1.09 Atletico Madrid +2
1.44 Juventus +1 4.07 Draw (Atletico Madrid -1)
5.85 Atletico Madrid -1 6.45 Juventus -1
4.20 Draw (Atletico Madrid +1) 1.11 Juventus +2
تعداد گل
34.00 6+ 2.48 0 - 1
1.92 2 - 3 5.45 4 - 5
اولین تیم گلزن
2.03 Atletico Madrid 2.11 Juventus 7.10 No Goal
نتیجه دقیق نیمه اول
28.00 Other 17.00 0 - 2
4.80 0 - 1 101.00 2 - 2
8.40 1 - 1 2.25 0 - 0
35.00 2 - 1 16.00 2 - 0
4.60 1 - 0 35.00 1 - 2
تعداد گل
7.10 0 اهداف 3.53 1 اهداف
3.08 2 اهداف 4.43 3 اهداف
7.65 4 اهداف 18.00 5 اهداف
34.00 6+ اهداف
نتیجه دقیق
7.00 1 - 0 12.00 0 - 2
11.00 1 - 2 35.00 0 - 3
30.00 1 - 3 60.00 2 - 3
101.00 0 - 4 101.00 1 - 4
101.00 2 - 4 101.00 3 - 4
101.00 4 - 3 101.00 4 - 4
7.40 0 - 1 101.00 3 - 3
11.00 2 - 0 11.00 2 - 1
30.00 3 - 0 28.00 3 - 1
50.00 3 - 2 101.00 4 - 0
101.00 4 - 1 101.00 4 - 2
7.00 0 - 0 5.40 1 - 1
18.00 2 - 2 80.00 Other
نیمه اول / دو نیمه
4.85 Atletico Madrid / Atletico Madrid 5.50 Draw / Atletico Madrid
29.00 Juventus / Atletico Madrid 13.75 Atletico Madrid / Draw
4.22 Draw / Draw 13.75 Juventus / Draw
30.00 Atletico Madrid / Juventus 5.80 Draw / Juventus
5.25 Juventus / Juventus
نیمه اول بالا/پأین
1.58 Over 0.5 2.25 Under 0.5
3.50 Over 1.5 1.26 Under 1.5
11.50 Over 2.5 1.04 Under 2.5
نیمه اول هر دو تیم گل می زنند
5.35 Yes 1.12 No
نیمه اول شانس دوبرابر
1.22 Atletico Madrid or Draw 1.68 Atletico Madrid or Juventus 1.29 Draw or Juventus
پیش بینی‌ نه مساوی
1.80 Atletico Madrid 1.91 Juventus
First Goal Time
7.10 No Goal 15.50 71-80 minute
11.75 61-70 minute 9.45 51-60 minute
7.25 41-50 minute 6.60 31-40 minute
5.55 21-30 minute 4.68 11-20 minute
4.55 1-10 minute 14.50 81 minute - Full-Time
دو تیم گل می‌‌زنند
2.07 Yes 1.68 No
نتیجه نیمه اول
3.42 Atletico Madrid 1.86 Draw 3.60 Juventus
نیمه اول مساوی
1.81 Atletico Madrid 1.90 Juventus