نتیجه مسابقه
1.35 Liverpool 5.60 Draw 9.90 Porto
شانس دوبرابر
1.08 Liverpool or Draw 1.15 Liverpool or Porto 3.30 Draw or Porto
بالا/پایین
1.02 Over 0.5 9.35 Over 5.5
1.18 Under 4.5 4.25 Over 4.5
1.48 Under 3.5 2.48 Over 3.5
2.20 Under 2.5 1.60 Over 2.5
4.40 Under 1.5 1.18 Over 1.5
17.25 Under 0.5 1.06 Under 5.5
هندیکپ
1.08 Liverpool +1 11.25 Draw (Liverpool +1)
22.00 Porto -1 1.84 Liverpool -1
3.80 Draw (Liverpool -1) 3.30 Porto +1
3.12 Liverpool -2 4.05 Draw (Liverpool -2)
1.84 Porto +2
تعداد گل
9.35 6+ 4.40 0 - 1
2.01 2 - 3 3.15 4 - 5
اولین تیم گلزن
1.29 Liverpool 3.67 Porto 17.25 No Goal
نتیجه دقیق نیمه اول
8.00 Other 50.00 0 - 2
9.80 0 - 1 101.00 2 - 2
8.60 1 - 1 3.40 0 - 0
16.00 2 - 1 5.40 2 - 0
3.15 1 - 0 50.00 1 - 2
تعداد گل
17.25 0 اهداف 5.75 1 اهداف
3.80 2 اهداف 3.80 3 اهداف
4.88 4 اهداف 7.95 5 اهداف
9.35 6+ اهداف
نتیجه دقیق
7.40 1 - 0 60.00 0 - 2
27.00 1 - 2 101.00 0 - 3
101.00 1 - 3 100.00 2 - 3
101.00 0 - 4 101.00 1 - 4
101.00 2 - 4 101.00 3 - 4
101.00 4 - 3 101.00 4 - 4
23.00 0 - 1 101.00 3 - 3
6.20 2 - 0 8.40 2 - 1
7.80 3 - 0 11.00 3 - 1
29.00 3 - 2 13.00 4 - 0
18.00 4 - 1 50.00 4 - 2
17.00 0 - 0 9.60 1 - 1
22.00 2 - 2 8.80 Other
نیمه اول مساوی
1.16 Liverpool 4.60 Porto
پیش بینی‌ نه مساوی
1.09 Liverpool 6.15 Porto
نیمه اول / دو نیمه
1.82 Liverpool / Liverpool 3.80 Draw / Liverpool
22.50 Porto / Liverpool 18.50 Liverpool / Draw
8.30 Draw / Draw 22.00 Porto / Draw
62.00 Liverpool / Porto 19.00 Draw / Porto
17.75 Porto / Porto
نتیجه نیمه اول
1.71 Liverpool 2.54 Draw 7.50 Porto
نیمه اول بالا/پأین
1.28 Over 0.5 3.40 Under 0.5
2.29 Over 1.5 1.55 Under 1.5
5.40 Over 2.5 1.14 Under 2.5
First Goal Time
17.25 No Goal 21.50 71-80 minute
14.75 61-70 minute 10.75 51-60 minute
7.40 41-50 minute 6.15 31-40 minute
4.75 21-30 minute 3.72 11-20 minute
3.35 1-10 minute 22.50 81 minute - Full-Time
نیمه اول شانس دوبرابر
1.08 Liverpool or Draw 1.36 Liverpool or Porto 2.03 Draw or Porto
نیمه اول هر دو تیم گل می زنند
4.52 Yes 1.16 No
دو تیم گل می‌‌زنند
1.98 Yes 1.74 No