نتیجه مسابقه
1.78 Toronto Maple Leafs 4.20 Draw 3.90 Ottawa Senators
مجموع گل‌ها فرد/زوج
2.00 Odd 1.75 Even