نتیجه مسابقه
1.74 Barcelona 4.17 Draw 4.22 Real Madrid
شانس دوبرابر
1.24 Barcelona or Draw 1.24 Barcelona or Real Madrid 2.05 Draw or Real Madrid
بالا/پایین
1.02 Over 0.5 6.65 Over 5.5
1.29 Under 4.5 3.65 Over 4.5
1.70 Under 3.5 2.17 Over 3.5
2.67 Under 2.5 1.48 Over 2.5
5.70 Under 1.5 1.14 Over 1.5
23.00 Under 0.5 1.12 Under 5.5
تعداد گل
6.75 6+ 5.75 0 - 1
2.15 2 - 3 2.80 4 - 5
هندیکپ
2.65 Barcelona -1 13.00 Draw (Barcelona +2)
1.05 Barcelona +2 1.40 Real Madrid +2
5.00 Draw (Barcelona -2) 5.00 Barcelona -2
8.50 Real Madrid -1 6.25 Draw (Barcelona +1)
1.24 Barcelona +1 2.05 Real Madrid +1
4.00 Draw (Barcelona -1) 27.00 Real Madrid -2
اولین تیم گلزن
1.55 Barcelona 2.40 Real Madrid 23.00 No Goal
نتیجه دقیق نیمه اول
8.60 Other 21.00 0 - 2
6.60 0 - 1 45.00 2 - 2
6.60 1 - 1 3.80 0 - 0
14.00 2 - 1 7.80 2 - 0
4.10 1 - 0 22.00 1 - 2
تعداد گل
23.00 0 اهداف 7.25 1 اهداف
4.20 2 اهداف 3.90 3 اهداف
4.50 4 اهداف 6.75 5 اهداف
6.75 6+ اهداف
نتیجه دقیق
12.00 1 - 0 28.00 0 - 2
13.00 1 - 2 70.00 0 - 3
30.00 1 - 3 30.00 2 - 3
101.00 0 - 4 100.00 1 - 4
90.00 2 - 4 101.00 3 - 4
80.00 4 - 3 101.00 4 - 4
19.00 0 - 1 40.00 3 - 3
10.00 2 - 0 8.20 2 - 1
15.00 3 - 0 12.00 3 - 1
18.00 3 - 2 28.00 4 - 0
22.00 4 - 1 35.00 4 - 2
23.00 0 - 0 8.00 1 - 1
12.00 2 - 2 11.00 Other
دو تیم گل می‌‌زنند
1.48 Yes 2.45 No
2nd Half Double Chance
1.22 Barcelona or Draw 1.32 Barcelona or Real Madrid 1.72 Draw or Real Madrid
First Goal Time
23.00 No Goal 25.00 71-80 minute
16.00 61-70 minute 11.50 51-60 minute
7.75 41-50 minute 6.25 31-40 minute
4.60 21-30 minute 3.50 11-20 minute
3.10 1-10 minute 27.00 81 minute - Full-Time
نیمه اول شانس دوبرابر
1.19 Barcelona or Draw 1.42 Barcelona or Real Madrid 1.65 Draw or Real Madrid
نتیجه نیمه اول
2.15 Barcelona 2.45 Draw 4.20 Real Madrid
نیمه اول بالا/پأین
1.24 Over 0.5 3.80 Under 0.5
2.10 Over 1.5 1.68 Under 1.5
4.50 Over 2.5 1.18 Under 2.5
نیمه اول مساوی
1.42 Barcelona 2.70 Real Madrid
نیمه اول هر دو تیم گل می زنند
3.30 Yes 1.28 No
2nd Half Over/Under
1.11 Over 0.5 6.25 Under 0.5
1.65 Over 1.5 2.05 Under 1.5
2.90 Over 2.5 1.30 Under 2.5
پیش بینی‌ نه مساوی
1.32 Barcelona 3.05 Real Madrid
نیمه اول / دو نیمه
2.60 Barcelona / Barcelona 5.00 Draw / Barcelona
22.00 Real Madrid / Barcelona 15.00 Barcelona / Draw
7.75 Draw / Draw 15.00 Real Madrid / Draw
35.00 Barcelona / Real Madrid 10.50 Draw / Real Madrid
7.25 Real Madrid / Real Madrid
Second Half Result
1.95 Barcelona 2.90 Draw 3.90 Real Madrid