نتیجه مسابقه
1.97 FC Krasnodar 3.33 Draw 3.80 PAOK
شانس دوبرابر
1.27 FC Krasnodar or Draw 1.32 FC Krasnodar or PAOK 1.78 Draw or PAOK
بالا/پایین
1.34 Over 1.5 3.18 Under 1.5
بالا/پایین
3.60 Over 3.5 1.28 Under 3.5
بالا/پایین
6.95 Over 4.5 1.09 Under 4.5
بالا/پایین
2.06 Over 2.5 1.74 Under 2.5
بالا/پایین
12.00 Over 5.5 1.02 Under 5.5
بالا/پایین
1.06 Over 0.5 10.00 Under 0.5
هندیکپ
8.00 FC Krasnodar -2 5.50 Draw (FC Krasnodar -2) 1.25 PAOK +2
هندیکپ
1.05 FC Krasnodar +2 8.75 Draw (FC Krasnodar +2) 22.00 PAOK -2
پیش بینی‌ نه مساوی
1.42 FC Krasnodar 2.65 PAOK
هندیکپ
3.60 FC Krasnodar -1 3.75 Draw (FC Krasnodar -1) 1.78 PAOK +1
هندیکپ
1.27 FC Krasnodar +1 5.25 Draw (FC Krasnodar +1) 9.00 PAOK -1
نتیجه دقیق نیمه اول
18.00 Other 23.00 0 - 2
5.20 0 - 1 101.00 2 - 2
7.80 1 - 1 2.60 0 - 0
23.00 2 - 1 10.00 2 - 0
3.55 1 - 0 35.00 1 - 2
نتیجه دقیق
6.80 1 - 0 19.00 0 - 2
13.00 1 - 2 60.00 0 - 3
40.00 1 - 3 50.00 2 - 3
101.00 0 - 4 101.00 1 - 4
101.00 2 - 4 101.00 3 - 4
101.00 4 - 3 101.00 4 - 4
10.00 0 - 1 90.00 3 - 3
8.60 2 - 0 8.60 2 - 1
17.00 3 - 0 17.00 3 - 1
35.00 3 - 2 45.00 4 - 0
45.00 4 - 1 90.00 4 - 2
10.00 0 - 0 6.00 1 - 1
15.00 2 - 2 35.00 Other
اولین تیم گلزن
1.68 FC Krasnodar 2.45 PAOK 10.00 No Goal
نیمه اول مساوی
1.50 FC Krasnodar 2.45 PAOK
نیمه اول بالا/پأین
1.42 Over 0.5 2.60 Under 0.5
نیمه اول هر دو تیم گل می زنند
4.70 Yes 1.15 No
دو تیم گل می‌‌زنند
1.85 Yes 1.85 No
Second Half Result
2.30 FC Krasnodar 2.45 Draw 3.80 PAOK
نیمه اول شانس دوبرابر
1.20 FC Krasnodar or Draw 1.62 FC Krasnodar or PAOK 1.42 Draw or PAOK
نیمه اول / دو نیمه
2.85 FC Krasnodar / FC Krasnodar 4.50 Draw / FC Krasnodar
27.00 PAOK / FC Krasnodar 14.00 FC Krasnodar / Draw
4.50 Draw / Draw 14.00 PAOK / Draw
40.00 FC Krasnodar / PAOK 7.50 Draw / PAOK
6.00 PAOK / PAOK
نیمه اول بالا/پأین
6.75 Over 2.5 1.07 Under 2.5
نیمه اول بالا/پأین
2.95 Over 1.5 1.35 Under 1.5
نتیجه نیمه اول
2.55 FC Krasnodar 2.05 Draw 4.25 PAOK